Kevyesti kasvuun!


Leave a comment

Yritysten haasteita voi työstää usealla hankeosallistumisella

Yritysten haasteiden työstäminen ja ratkaiseminen voi tarvita hyvin erilaista osaamista, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Sofiakylä osallistui Kevyesti kasvuun -hankkeeseen, jossa aloitettiin asiakkaille mediahuoneen suunnittelu. Täydennystä suunnitelman toteutukseen saatiin toisen hankkeen kautta. Somehaukku -hankkeessa yrityksen henkilöstöä perehdytetään mediahuoneen toimintaan ja laitteisiin. Oleellista on kartoittaa ja havainnoida toteutuksen asiakaskokemus, ja näin päästään arvioimaan toteutuksen vaikuttavuutta asiakasrajapinnassa. https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/751/

riitta ja somahaukku

Vaikka aikaresurssit voivat yrityksessä tuntua niukoilta, usein monien eri toimijoiden yhteistyöstä saatu hyöty on panostuksen arvoinen. Eri hankkeet muodostavat verkoston, jota kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. Haasteena on valtava hankemäärä, ja oleellista onkin löytää oman yrityksen kannalta oikea hanke, johon voi lähteä mukaan.


Leave a comment

CASE MIKON LEIPÄ: Suuret tehot järkevällä panostuksella someen

Kevyesti kasvuun -hankkeessa on ollut yhtenä teemana markkinoinnin ja toiminnan tutuksi tekemisen keinojen löytäminen yrityksissä. Case Mikon Leipä on esimerkki siitä, miten pienellä taloudellisella resurssilla voidaan saada mittavaa näkyvyyden kasvua.

case mikonleipä

Harva Marketing:n kanssa tehty suunnitelmallisuus eri markkinoinnin toteutuksiin on alkanut pienistä kokeiluista ja jatkunut osana yrityksen itse toteuttamana. Case on esitelty Harva:n sivuilla, linkki https://www.harvamarketing.fi/caset/case-mikon-leipä-suuret-tehot-pienellä-panostuksella-someen.


Leave a comment

YKSINKERTAISELLA VISUALISOINNILLA VOIDAAN SAAVUTTAA HIENOJA TOTEUTUKSIA.

Sofiakylä

Kun on tiedossa asiakkaat ja tarve, voidaan hyvällä ideoinnilla saavuttaa helposti toteutettavia uusia palvelumalleja asiakkaille.

Sofiakylässä Nokialla TAMK:n Mediapoliksen opiskelijat ideoivat tilaan vuorovaikutuksellisen ja yhteistekemisen mediatilan, jossa asiakkaat saavat luovan ja toiminnallisen ympäristön. Tilassa yhdistyvät ihmiset ja teknologia, yhteisöllisyys ja toiminta.

Sofiakylä pienoismalli

Yritysten kannattaa hyödyntää nuorten osaamista ja antaa nuorille konkreettisia yrityshaasteita ratkottavaksi. Vastineeksi yritykset voivat ammentaa valmiista ideoista toteutuksia osaksi omaa toimintaansa.

 


Leave a comment

Kokeile, arvioi, opi ja uudistu

Niin totta monessa mikro- ja pk-yrityksessä: työpäivät venyvät iltamyöhään, eivätkä yrittäjän aika ja puhti riitä enää yrityksen kehittämiseen. Kevyesti kasvuun -hankkeessa etsittiin ratkaisuja matalan kynnyksen kokeiluista, jotta uudistumisen pyörä saataisiin pyörimään.

Mutta miten luodaan muutosmyönteisyyttä? Mistä ammennetaan rohkeutta tehdä asioita toisin tai uskallusta kokeilla uusia tuotteita tai palveluja? Tällaisia kysymyksiä pyöri projektipäällikkö, Hannele Väyrysen mielessä, kun hän kaksi vuotta sitten aloitti hankkeen kokoamisen.

Tampereen teknillisen yliopiston johtamaan hankkeeseen osallistuivat Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Turun ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Kumppanusten hyvät kokemukset lean start up -ajattelusta opetuksessa ja yritysyhteistyössä johtivat siihen, että uudistumisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin haasteita päätettiin ratkaista ketterien kehittämiskokeilujen avulla.

– Kokeilukulttuurihan on ominaista alkaville start up -yrityksille. Ne toimivat juuri näin: notkeasti, kokeillen ja tekemäänsä jatkuvasti arvioiden. Tässä hankkeessa lean start up -menetelmä palveli varsinkin uudistumista ja uuden oppimista.

Hankkeeseen osallistui 39 yritystä eri toimialoilta. Mukana oli yksinyrittäjistä pitkälti yli sata henkeä työllistäviin yrityksiin. Osalla oli takanaan kymmenien vuosien historia, osa yrityksistä oli perustettu äskettäin.

– Osallistujien erilaisuus oli suuri rikkaus. Erilaisuuden ja toimialariippumattomuuden hyödyt kävivät ilmi varsinkin yhteisissä tapaamisissa ja workshopeissa. Niissä eri alojen yritykset ohjasivat toisiaan, elintarvikealan yritys saattoi antaa kokemusperäisiä vinkkejä konepajalle, Väyrynen kertoo.

Huomiota työhyvinvointiin

Yritysten kehittämis- ja uudistamistarpeisiin päästiin kiinni aloituskyselyllä, minkä jälkeen tarpeita työstettiin yhteisissä workshopeissa. Vähitellen yrityksille alkoi syntyä kehitysideoita, joita ne halusivat kokeilla.

– Jossakin yrityksessä kehittämistarve on voinut kyteä pitkään. Kun se tehtiin näkyväksi hanketyöskentelyssä keskustelujen, visualisoinnin ja omien pohdintojen avulla, yritys rohkaistui ottamaan askelen eteenpäin ja aloittamaan konkreettisen muutoksen suunnittelun.

Koska Kevyesti kasvuun on ESR-hanke, keskeisiin teemoihin kuului myös työhyvinvoinnin kehittäminen. Työstä palautumiseen ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin seurantaan erikoistunut TAMK teki hankkeessa mittauksia, joiden pohjalta yritykset tekivät omia työhyvinvointisuunnitelmiaan.

Harvinaisia hetkiä mikroyrittäjille

Minkälaisia kokeiluja yritykset sitten on tehty? Yleensä ne olivat arkisia toimintatapojen uudistuksia, mutta muutamissa yrityksissä on päädytty jopa tuotannon uudelleenjärjestämiseen.

– Yrityksissä on otettu käyttöön uusia työkaluja yhteiskehittämiseen. Draivi viedä asioita eteenpäin kasvoi. Monelle operatiiviseen työhön uppoutuneelle mikroyrittäjälle osallistuminen on antanut  harvinaisen tilaisuuden pysähtyä ja pohtia oman yrityksensä tulevaisuutta. Ajatusten siemenistä voi versoa ajanoloon jotain uutta, Väyrynen sanoo.

Kehittäminen hankkeen puitteissa ei ole päässyt joka kerta maaliin, mutta se ei ole välttämättä huono asia. Kokeilukulttuurin mukaisesti toteutus voi olla kypsyttelyn jälkeen ensimmäistä ideaa parempi.

Kevyesti_kasvuun_ryhmäkuva

Viimeisessä workshopissa käsiteltiin uusia liiketoimintamalleja hallitun kasvun keinoina. Eväitä omaan työhönsä hankkivat Anu Pakkanen ja Pekka Keski-Orvola Suomen Proteesimestarit Oy:stä, Henri Lehtimäki Mikon Leipä Oy:stä ja Mika Paakkari Hämeen Pussitehdas Oy:stä.

Tuotannon työkaluja ja vertaistukea workshopeista

Kevyesti kasvuun -hankkeessa syntyi konkreettisia tuloksia: Uusi rationalisoinnin työkalu. Työkalu tuotannon seurantaan. Tuotannon läpimenon sujuvoittaminen. Rohkaisua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Seitsemän vuotta sitten Suomen Proteesimestarit Oy:n autotallissaan perustanut Pekka Keski-Orvola kertoo viime vuosien ankarasta työtahdista. Nykyään viiden työntekijän yritys on kasvanut vuosittain 15–20 prosenttia. Samaan aikaan yrittäjän työpanos on ollut kaksinkertainen hänen opettaessaan uutta työntekijää.

– Saimme hankkeesta työkalun tuotannon sujuvoittamiseen ja seurantaan. Minulle oli tärkeää saada myös vahvistus sille, että tapamme tehdä on oikea. Toimimme oppipoika-kisälli-mestari-periaatteella ja teemme yksilöllisiä ja räätälöityjä apuvälineitä, kun alan valtavirta kulkee päinvastaiseen suuntaan, Keski-Orvola sanoo.

Mika Paakkari Hämeen Pussitehdas Oy kertoo saaneensa yhteisistä tilaisuuksista ja workshopeista vertaistukea uuden tuotannon seurantatyökalun lisäksi.

– Esityksistä jäi asioita elämään ja käytettäväksi ehkä myöhemmin. Mieleeni jäivät muiden yrittäjien kokemukset ja yhteiset keskustelut. Huomasin, etten ole pohdinnoissani yksin.

Mikon Leipä Oy:n Henri Lehtimäki kuvaa perinteikkään yrityksen kehittämislistaa pitkäksi, vaikka paljon on tehtykin resurssien puitteissa ja lean-ajattelun mukaisesti asiakasarvo edellä. Tällä kertaa huomiota suunnattiin markkinoinnin tehostamiseen ja tuotannon rationalisointiin digitaalisin keinoin. Työ jatkuu hankkeen jälkeen.

Ymmärrys kehittämisestä syveni

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on mikroyritykselle iso asia. Neljä vuotta sitten perustetussa Luova toimisto Pilkkeessä asia oli ajankohtainen hankkeen alkaessa.

– Puhuimme rekrytoinnista ensimmäisissä workshopeissa, ja saimme muilta arvokasta vertaistukea ja kannustusta. Rohkaisu tuki päätöstämme palkata graafinen suunnittelija vakituiseen työsuhteeseen, kertoo yrittäjä Kreetta Haaslahti (kuvassa oikealla).

Luova toimisto Pilke sai alkunsa Haaslahden ja Julia Hannulan ideasta luoda itselleen kiva, omien arvojen mukainen työpaikka. Työtä on ollut yli oman tarpeen, minkä seurauksena yrittäjät ovat miettineet jo pitemmän aikaa kasvun mahdollisuuksia.

Kevyesti_kasvuun_Pilke

Kevyesti kasvuun -hankkeeseen heidät houkutteli varsinkin mahdollisuus kuulla muiden, vastaavassa tilanteessa olevien kokemuksia.

– Aloitimme oman yrityksemme arvontuottokuvauksen työstämisen ja saimme siihen apua ja sparrausta. Vielä emme ole maalissa. Asiakasarvo on saatava ensin kristallinkirkkaaksi itsellemme, vasta sen pohjalta voimme kehittää tuotteitamme ja toimintaamme.

Naisten suhde kehittämiseen on ollut aina avoin, mutta ymmärrys säännöllisen kehittämisen tarpeellisuudesta syveni.

– Fiilikset ovat nyt hyvät. Meillä on kevääksi alustava aikataulu strategiakeskusteluille ja toimintafilosofian edelleen työstämiselle. Ehkä otamme mukaan ulkopuolisen asiantuntijan keskustelun virittäjäksi, Haaslahti suunnittelee.